ČAST - PKSST
Rozpis mistrovských soutěží družstev mužů, žen, dorostenců, dorostenek, st. žáků a žákyň ve stolním tenise pro sezónu 2003/2004

1. Vypsané soutěže - právo účasti mají:
1.1 DM - divize mužů
Sokol Sedlec, Sn Mor.Třebová, TTC Ústí n.O. B, Loko Pardubice, Sokol Chrudim A, US Choceň B, Jiskra Litomyšl, Sokol Č.Třebová, Tesla Pardubice B, Dekora Hlinsko
1.2 1MA - I. třída muži
Linea Chrudim B, Skuteč, Loko Pardubice B, Holice B, So. Č.Třebová B, Trojovice, Sokol Chrast, Tesla Pardubice C, Choceň C, Králíky
1.3 2MA - II. třída muži, skupina A
Linea Chrudim C, H. Městec, Synthesia Pce A, Synthesia Pce B, Loko Pardubice C, Hlinsko B, Hlinsko C , Slovan Pardubice, Sokol Chrudim B, Rosice n.L.
1.4 2MB - II. třída muži, skupina B
M.Třebová B, Litomyšl B, Polička , Sedlec B, Vítějeves, Svitavy, Vidl. Seč, M.Třebová C, Ústí n.O. C, Lanškroun

1.5 soutěže žen
1.6 soutěž dorostenců
1.7 soutěž dorostenek
1.8 soutěž starších žáků
1.9 soutěž starších žákyň
Systém těchto soutěží bude stanoven na základě závazných přihlášek, vyplněných podle instrukcí, uvedených ve Zprávách č. 1/04 bod 6.

2. Systém soutěží
2.1 Ve všech skupinách, které mají alespoň 6 účastníků, je systém dlouhodobý, každý s každým.
2.2 Družstva mužů zasílají samostatnou přihlášku a mají systém dvoukolový, se čtyřutkáním dvojic
2.3 Družstva jednoho oddílu (klubu), zařazená ve stejné skupině, sehrají všechna vzájemná utkání do zahájení soutěží, ev. podle rozlosování v prvním kole soutěže.
2.4 V soutěži mužů se hrají utkání čtyřčlenných družstev do dosažení desátého bodu, v ostatních soutěžích se hraje na plný počet zápasů dle SŘ.
2.5 Pro zajištění větší regulérnosti soutěže rozhodl PKSST ponechat bodové hodnocení utkání takto:
výhra 5 bodů
nerozhodný výsledek 2 body,
porážka 0 bodů
kontumace -1 bod

3. Podmínky pro účast
3.1 Nejpozději do 30. července 2003 poslat závaznou přihlášku do soutěže se všemi požadovanými údaji na přiloženém formuláři na adresu:
PKSST - Stanislav Šimonek - pošt.přihr. 11, 530 06 Pardubice 6
3.2 Do stejného termínu uhradit vklad do soutěže stanovený pro jednotlivé třídy takto:
DM 1200,- Kč, 1M 900,- Kč, 2M 700,- Kčmládež 200,- Kč
ženy - záloha 500,- Kč (výše vkladů bude upravena dodatečně podle způsobu soutěží)
(Doklad o úhradě vkladů nalepit na stanovené místo na tiskopisu přihlášky, na které jsou rovněž výše vkladů uvedeny – bez nalepeného dokladu je přihláška neplatná)
3.3 Nejpozději do 15. srpna 2003 poslat na adresu PKSST ve třech vyhotoveních soupisku družstva s údaji podle bodu 6 tohoto rozpisu. Pro sestavení soupisek platí v plném rozsahu ustanovení SŘ
3.4 Spolu se soupiskami musí být poslána i oddílová kopie evidenčních seznamů registrovaných závodníků potvrzená regionálním výkonným výborem svazu stolního tenisu (RVVSST), jako doklad o zaplacení registračních poplatků do 30.7.2003
Bez evidenčního seznamu nebude žádná soupiska potvrzena!!!
3.5 Registrační průkazy se ke kontrole neposílají.
3.6 Zároveň s přihláškou zašlou všechny oddíly k potvrzení (ve dvou vyhotoveních) plánek hrací místnosti s vyznačením rozměrů, pevných překážek, rozmístěním světelných zdrojů (s uvedením jejich intenzity) a polohou stolů.

4. Povinnosti účastníků - podle soutěžního řádu a dále:
4.1 Ve sporných případech (nedostatky v dokladech, nedostatky v hrací místnosti ap.) musí vedoucí obou družstev zajistit sehrání zápasu na plný počet utkání, tj. v soutěži mužů do 18. bodů
4.2 Družstvo, jehož míčky bude utkání hráno, je povinno poskytnout soupeři jeden míček na rozehrání nejméně 30 minut před zahájením utkání
4.3 Řízení utkání se řídí ustanoveními soutěžního řádu
4.4 Povinnost dodržet ustanovení SŘ čl. 322.01 c) (péče o mládež) a mezní kriteria
4.5 Nesplnění uvedených bodů je postižitelné pořádkovou pokutou

5. Úhrada nákladů
5.1 Družstva startují na náklady vysílající složky
5.2 Družstvo, které zaviní nesehrání utkání, uhradí do jednoho měsíce soupeři prokázané výlohy, spojené se zajištěním utkání. Družstvo uplatňující nárok na úhradu výloh je povinno do 14 dnů po termínu utkání předložit soupeři účetní soupis pohledávek a opisem informovat STK PKSST

6. Soupisky - podle soutěžního řádu a dále:
6.1 Soupisky nemusí být na tiskopise, musí však být předloženy na formátu A4 (na výšku) ve třech vyhotoveních a musí kromě správného názvu oddílu a družstva obsahovat tyto údaje:
* pořadové číslo závodníka
* rodné číslo závodníka shodné s registračním průkazem a evidenčním seznamem (při rozporu nebude soupiska potvrzena!)
* umístění závodníka na nejvyšším žebříčku věkové kategorie, pro kterou je soupiska předložena.
* Datum vyhotovení, razítko oddílu a podpis odpovědného funkcionáře oddílu

6.2 Při odchodu závodníka do voj.zákl.služby je oddíl povinen nejpozději do 14. dnů podat novou soupisku ve třech vyhotoveních se závodníkem, který odešlého nahradil a obdobně změnit i soupisky nižších  družstev oddílu. Stejným způsobem je oddíl povinen postupovat i v ostatních případech (odchod do zahraničí, přestup apod.) Vyjímku tvoří případy, kdy při odchodu závodníka do voj.zákl.služby je v uvedeném termínu (14 dnů) předloženo povolení ke startu za civilní TJ
6.3 Změny soupisek se provádějí:
6.3.1 Při odchodu závodníka do voj.zákl.služby ihned, nejpozději do 14. dnů
6.3.2 Při návratu z voj.zákl.služby ihned - nejpozději však do jednoho měsíce od vojenským orgánem potvrzeného návratu.
6.3.3 Po každém přestupním termínu u družstev, kde došlo přestupem ke změně
6.3.4 Při první registraci nového závodníka
6.4 V soupiskách není dovoleno cokoliv měnit, škrtat nebo přepisovat. Každá řádná změna je podmíněna:
a) vrácením původní soupisky a předložením nové ve třech vyhotoveních
b) předložením evidenčního seznamu ev. jeho dodatku potvrzeného RVVSST

7. Hrací dny a začátky utkání
7.1 Hracími dny jsou soboty a neděle podle rozlosování, ev. rozhodnutí STK při přeložení
7.2 Začátky jsou podle rozlosování; kde nebude uvedeno platí:
7.2.1 Začátky soutěží mužů - DM = 9,00 a 14,00 hod.; 2MA a 2MB = 09,00 a 13,30 hod. Změněné úřední začátky uvede STK přímo do rozlosování, nebo určí dopisem STK. Jde především  o případy, kdy je nutno v hrací místnosti pořadatele sehrát více utkání, velká vzdálenost dvojic apod.
7.2.2 Hrací dny a začátky utkání družstev mládeže budou uvedeny přímo v rozlosování v souladu s usnesením valné hromady PKSST, konané dne 25.5.2003
7.3 Pokud se v hrací místnosti hraje několik utkání po sobě a předchozí utkání neskončí do stanoveného začátku následujícího utkání, provede rozhodčí následujícího utkání posun začátku utkání tak, aby mezi utkáními byla přestávka nejméně dvacet minut a zkrátí (event. i zruší) o posunutý čas čekací dobu následujícího utkání. Provede o tom záznam na zadní stranu originálu zápisu o utkání a se svým rozhodnutím seznámí vedoucí obou družstev, kteří tento záznam potvrdí svými podpisy. Za zahájení utkání se potom považuje čas nástupu družstev uvedený rozhodčím do zápisu.
7.4 v případě, že délka dopoledního utkání dvojic přesáhne 3,5 hod. (tzn.hranici 12,30 hod.) bude zaznamenaný čas ukončení utkání podepsán rozhodčím a oběma vedoucími družstev. Začátek odpoledního utkání se potom posouvá o 90 minut od potvrzeného konce dopoledního utkání a je závazný pro odpolední utkání. V tomto případě odpadá dvouhodinová čekací doba. Ustanovení platí pouze pro hostující družstvo a jeho odpoledního soupeře.

8. Přednostní utkání
8.1 Jestliže pořadateli připadlo podle rozlosování více utkání různých soutěží najednou, je oprávněn přeložit utkání nižších soutěží na jiný začátek, ev. využít i druhého hracího dne ve stejném hracím termínu.
8.2 Pořadatel má v takovém případě povinnost oznámit změnu poštou doporučeně do 15. dnů před hracím termínem všem družstvům, jichž se změna týká. Ve všech soutěžích mužů a v případných dalších, které budou hrány ve dvojicích, musí být změna projednána se všemi družstvy obou dvojic. Při nedodržení tohoto ustanovení ztrácí pořadatel právo na změnu pro přednostní utkání.
8.3 Pořadí přednosti: 1)1LM, 2)1LŽ, 3)2LM, 4)2LŽ, 5)3LM, 6)DM, 7)DŽ, 8)1MA 9)2MA a 2MB
8.4 Přeložit (předehrát) utkání na všední den je možné po předchozí vzájemné dohodě všech zúčastněných soupeřů

9. Nabídka a potvrzení utkání
9.1 Pokud má být utkání odehráno v úředně stanoveném termínu, hlášení utkání (pozvánku) není nutné posílat a hostující celek je povinen se k utkání dostavit do hrací místnosti č. 1 pořadatele v úředním termínu a na Rozpisem nebo rozlosováním určený začátek.
9.2 Při změně podle bodu 8 Rozpisu jsou všechny zúčastněné celky povinny změnu písemně potvrdit, avšak pouze v případě, že byla dodržena ustanovení článku 8 tohoto Rozpisu
9.3 Jiné změny je možno řešit pouze vzájemnou dohodou, změny po rozlosovaném termínu (odložení) může povolit pouze STK.
10. Kontrola dokladů
10.1 Ve všech soutěžích provádí kontrolu dokladů stanovený hlavní rozhodčí, který o tom provede záznam do zápisu o utkání
10.2 Předmětem kontroly jsou tyto náležitosti:
a) soupiska družstva - její platnost a skutečnost, zda všichni startující jsou na soupisce uvedeni
b) registrační průkazy startujících - platnost a shodnost názvu oddílu se soupiskou (důležité při změně názvu oddílu), shodnost rodných čísel se soupiskou
10.3 Pokud dojde ke sporným případům (nepředložení některých dokladů) provede se o tom záznam do zápisu vč. prohlášení vedoucího družstva, že chybějící doklady jsou v pořádku a utkání se pak hraje na plný počet zápasů (tj. u mužů na 18). V takovém případě je družstvo, jehož doklady nebyly úplné, bez vyzvání nejpozději do 48 hodin povinno předložit chybějící doklady ke kontrole STK s uvedením důvodů, proč nebyly doklady k disposici při utkání

11. Míčky pro utkání
11.1 Míčky pro utkání (9 ks s jasně čitelnou značkou) zajišťuje pořádající družstvo (vyjímka viz čl. 11.4)
11.2 Od sezóny 2000/2001 se hrají všechny soutěže míčky o průměru 40 mm. Každý oddíl uvede do přihlášky druh (značku) míčků, které dá k disposici jako pořadatel utkání, jejich barvu (oranžové pouze pro modré stoly) a kvalitu (počet hvězdiček).(Příklad uvedení na přihlášce: Double Fish, bílé, **)
11.3 Pořadí značek se v této sezóně neurčuje. Pro mistrovská utkání smějí být použity pouze míčky schválené ITTF a uvedené v seznamu
11.4 Pokud pořádající družstvo předloží v přihlášce uvedené míčky ** a hostující tým 9 míčků *** téže značky a barvy, (značka a kvalita musí být jasně čitelná) hraje se utkání míčky vyšší kvality. Družstvo, s jehož míčky se bude utkání hrát, je povinno nejméně 30 minut před utkáním poskytnout tyto míčky soupeři na rozehrání.
11.5 Pokud má pořadatel uvedeny míčky ***, hraje se utkání s nimi.

12. Hrací místnosti
12.1 Proti neměnným hracím parametrům (rozměry,pevné překážky) schválených hracích místností není možné podávat námitky, pokud ve skutečnosti souhlasí s plánkem, který musí být v hrací místnosti k nahlédnutí a případné kontrole.
12.2 Vyjímky z předepsaných parametrů povoluje řídící orgán soutěže v těchto odchylkách pro jeden hrací prostor:
soutěž: délka: šířka:
DM -30 cm (min. 9,7 m) -20 cm (min. 4,8 m)
1M a DŽ -35 cm (min. 9,65 m)-25 cm (min. 4,75 m)
ostatní soutěže -40 cm (min. 9,6 m) -30 cm (min. 4,7 m)
S většími odchylkami nebudou hrací místnosti schváleny
12.3 V případě sporů o dodržení parametrů v souladu s plánkem mají obě družstva povinnost zajistit sehrání utkání a do zápisu uvést pochybnosti či námitky
13. Počet stolů
13.1 Pro jedno utkání soutěže PKSST musí být k disposici dva stoly. Výjimku pro jednotlivé případy může povolit pouze STK.
13.2 Při hraní mistrovského utkání na dvou stolech v různých místnostech je povinností pořadatele zajistit pro oba hrací prostory shodné parametry (viz Pravidla ST)
13.3 Pořadatel je oprávněn rozhodnout o sehrání mistrovského utkání na 3 stolech, za těchto podmínek:
a) parametry všech tří hracích prostorů jsou shodné a odpovídají stanoveným rozměrům
b) pořadatel zajistil nejméně 4 rozhodčí starší 15ti let, kteří nestartují v předmětném utkání
c) při nasazování zápasů na stoly musí být dodrženo pořadí dle SŘ

14. Osvětlení a teplota hrací místnosti - řídí se pravidly ST
14.1 Oba parametry hracích místností jsou proměnné, nejsou součástí schvalování a jejich nedodržení může být důvodem pro nesehrání utkání
14.2 Pro soutěže PKSST je předepsáno osvětlení jednoho stolu nejméně třemi svítidly o celkovém příkonu 900 W, při celkovém osvětlení musí pořadatel dokladovat úředně změřenou intensitu minimálně 300 luxů v hracím prostoru a 400 luxů nad stolem ve výši síťky

15. Ubytování
15.1 Hostující družstvo je povinno požádat o zajištění noclehů nejméně dvacet dnů před termínem utkání písemnou závaznou objednávkou

16. Nesehraná utkání
Družstva, která zaviní nesehrání utkání, budou potrestána pokutou:
16.1 Při prvním samostatném utkání 500,- Kč
16.2 Při prvním dvojutkání v jednom dnu 600,- Kč
16.3 Při druhém samostatném utkání 700,- Kč
16.4 Při druhém dvojutkání v jednom dnu 800,- Kč
16.5 Při třetím samostatném utkání 1000,- Kč
Přestupky podle 16.4 a 16.5 znamenají vždy zařazení na poslední místo tabulky, družstvo se vylučuje ze soutěže a povinně sestupuje nejméně o dvě soutěžní třídy níž. Vyjímku (sestup jen o jednu třídu) lze povolit pouze v souladu se soutěžním řádem (Zaplacení pokuty ve dvojnásobné výši)

17. Předehrání a odložení utkání
17.1 Proti oboustrannou dohodou sjednanému předehrání nemá STK námitek a nemusí být o tom informována. Zápis však musí být poslán do 24 hodin po utkání.
17.2 Odložení nelze v žádném případě provést bez písemného souhlasu STK, zaslaného příslušným  soupeřům
17.3 Lhůta pro podání žádosti o odložení je 18 dnů před losovaným termínem. Žadatel má povinnost předložit se žádostí i doklad o informování soupeřů, ev. i partnera ve dvojici. Bez těchto náležitostí nebude žádost projednávána.
17.4 Svévolně odložené utkání (bez předchozího souhlasu STK) bude hodnoceno jako oboustranně zaviněné nesehrání s příslušným postihem
17.5 STK si vyhrazuje právo odložit utkání i bez žádostí a souhlasu soupeřů, zejména v případech, kdy budou zjištěny okolnosti bránící řádnému sehrání.

18. Pořádkové pokuty
Udělují se platebním výměrem za přestupky proti pravidlům stolního tenisu, soutěžnímu řádu a  ustanovením tohoto Rozpisu
18.1 Potrestaný celek má povinnost poslat ke kontrole ústřižek složenky do termínu, stanoveného platebním výměrem. Nebude-li ústřižek složenky ke kontrole v termínu zaslán, bude pokuta považována za nezaplacenou (Je to jediný možný způsob okamžité kontroly úhrady pokuty)
18.2 Nezaplacení pokuty do stanoveného termínu může být potrestáno až zdvojnásobením pokuty, zastavením činnosti družstva ev. oddílu
18.3 Opakování stejného přestupku bude trestáno násobkem základní pokuty

19. Zasílání zápisů
19.1 Zápisy o utkání na jednotném formuláři je nutno vyplňovat ve všech rubrikách v souladu  se SŘ a rozlosováním příslušné soutěže (pořadí soupeřů, počet utkání atd.) čitelně a celkové výsledky vždy ve vztahu k pořádajícímu celku. Výsledky setů se zapisují pouze jedním číslem, a to ve vztahu k hráči pořádajícího družstva.
19.2 Vedoucí pořádajících družstev zašlou zápis o utkání nejpozději v pondělí po úředně stanoveném hracím termínu, nebo dle bodu 17.1 Rozpisu na adresu PKSST - Stan.Šimonek - pošt. přihr.11, 530 06 Pardubice 6. Pro posouzení včasnosti poslání je rozhodující čitelné datumové razítko odesílací pošty.
19.3 Pozdní odeslání zápisu, nebo poslání na jinou adresu, bude potrestáno pokutou:
19.3.1 Při prvním provinění .….… 30,- Kč za jeden zápis
19.3.2 Při druhém provinění .… 60,- Kč za jeden zápis
19.3.3 Při každém dalším provinění bude pokuta zvýšena o 60,- Kč za jeden zápis
19.3.4 Pokud bude muset STK urgovat poslání zápisu, přičítá se k pokutám již uvedeným ještě 50,- Kč.
19.2.5 Pokud nebude zásilka řádně ofrankována, bude vyúčtován manipulační poplatek (další pokuta) 50,- Kč

20. Mládež
20.1 Povinnost pečovat o mládež mají účastnící soutěží mužů PKSST danou Soutěžním řádem, čl. 322.01 odst.c.
20.2 Za přiměřenou aktivitu mládeže je považováno buď:
a) minimálně 50% účast závodníka v dlouhodobé soutěži družstev mládeže nebo dospělých (předpoklad: soutěž má min. 6 kol)
b) start ve třech termínech na volně přístupných akcích (BTM , okresní přebory jednotlivců)
c) jeden start v soutěži na základě nominace (KT, ŽT, oblastní přebory jednotlivců, PON ČR, M-ČR)

21. Postupy, sestupy, převody, kvalifikace dle soutěžního řádu a dále:
21.1 Vítězové všech soutěží mají zajištěn postup do nejblíže vyšší soutěže (do soutěží ČAST možná kvalifikace)
21.2 Sestupy jsou přímé včetně návaznosti na sestupy z vyšších soutěží a postupy ze soutěží nižších

22. Losování
22.1 Je veřejné a bude povedeno na schůzi STK PKSST dne 14.8.2003 v 16.00 hod. v zasedací místnosti PKS ČSTV Pardubice, ul. Pod Vinicí (tribuna hřiště Tesly, II.poschodí)

23. Rozhodčí
23.1 Řídí se ustanoveními soutěžního řádu. Případnou delegaci rozhodčích pro utkání družstev zajistí na žádost a náklady žadatele KR PKSST. Žádost je nutno zaslat 18 dnů před termínem na adresu předsedy KR - Edvard Šimáček, Pardubická 877, 537 01 Chrudim. Řídící orgán si vyhrazuje právo delegovat na kterékoli utkání soutěží PKSST vrchního rozhodčího na vlastní náklady.

24. Hodnocení
24.1 Každé družstvo samostatně je povinno vypracovat hodnocení soutěže podle soutěžního řádu a  poslat je nejpozději do 30.4.2004 na adresu PKSST
24.2 Hodnocení se posílá na tiskopise zaslaném všem oddílům a vyplněném ve všech rubrikách
24.3 Určené oddíly (bude uvedeno na tiskopise) zpracují na rubové straně tiskopisu i hodnocení aktivity mládeže (čl. 322.01 SŘ a bod 20.2 tohoto Rozpisu)
24.4 V případech, kdy z oddílu nestartuje družstvo mládeže v krajské soutěži, mají RVVSST na žádost oddílu povinnost potvrdit aktivitu registrovaných hráčů (účast na okresním přeboru mládeže, okresní bodovací turnaje, pohár olympijských nadějí, start v družstvech dospělých v okrese ap)
24.5 Bude-li hodnocení aktivity vyplněno nepřesně nebo nebude potvrzeno RVVSST, bude aktivita hodnocena jako nesplněná
25. Zprávy a informace
25.1 Zprávy PKSST budou vydávány průběžně a zasílány elektronickou poštou (e-mail) na adresu pracovníka oddílu, uvedeného na přihlášce.
25.2 Na stejnou adresu budou zasílány (nejpozději s týdenním zpožděním) aktuální výsledky soutěží a důležité informace pro oddíly.

26. Závěrečná ustanovení
STK PKSST si vyhrazuje právo změn, doplňků a správného výkladu tohoto Rozpisu

Stanislav Š i m o n e k, v.r.
předseda STK PKSST

Karel Š t a r m a n, v.r.
předseda PKSST

Schváleno VV PKSST dne 25.6.2003