[if !supportEmptyParas] [endif]

ČAST PK SST

[if !supportEmptyParas] [endif]

Zprávy č. ¾

[if !supportEmptyParas] [endif]

 1. Střídání hráčů v utkání – SŘ čl. 316.03

[if !supportLists]1.1 [endif]Při několika utkáních družstev mládeže došlo ke střídání závodníků, což je v rozporu s čl. 316.03 SŘ. (střídání je povoleno pouze v soutěžích dospělých)

[if !supportLists]1.2 [endif]VV PKSST rozhodl přestupek nepotrestat, výsledky dosažené na stolech uznat s tím, že dojde-li k dalším přestupkům tohoto rázu, budou řešeny v souladu se SŘ jako neoprávněný start.

[if !supportEmptyParas] [endif]

 1. Utkání v šetření

[if !supportLists]2.1 [endif]Z 1.kola utkání mužů zápas Hlinsko C – Rosice (2MA)

[if !supportLists]2.2 [endif]VV PKSST po projednání všech okolností ponechává v platnosti výsledek dosažený na stolech, tj. 10 : 5 ve prospěch Hlinska C

[if !supportLists]2.3 [endif]Přestože utkání bylo svévolně odloženo (místo 28.9. bylo hráno bez souhlasu STK až 30.9.03) rozhodl VV vzhledem k dosavadní beztrestnosti obou družstev upustit od oboustranné kontumace dle čl. 17.4 Rozpisu soutěží a uložit oběma družstvům pouze pořádkovou pokutu za porušení Rozpisu soutěží.

[if !supportEmptyParas] [endif]

 1. Neoprávněný start

[if !supportLists]3.1 [endif]V utkání DŽ došlo k neoprávněnému startu hráče Tomáše Setničky (Svitavy) , kterému byl rozhodčím umožněn start, ačkoliv hráč není uveden na soupisce družstva. Dodatečnou kontrolou bylo zjištěno, že není ani členem oddílu, neboť není uveden na evidenčním seznamu pro rok 2003/2004.

[if !supportLists]3.2 [endif]Pořadatel utkání Svitav pro družstvům Tesla Pardubice a Linea Chrudim, při nichž k přestupku došlo, byl oddíl Linea Chrudim (r.Dymák)

[if !supportLists]3.3 [endif]VV PKSST rozhodl ponechat výsledky dosažené na stole, neboť nebyly startem hráče Setničky nijak ovlivněny a uložit oddílům Svitavy za dva neoprávněné starty a oddílu Linea Chrudim za nedůslednou kontrolu dokladů pořádkové pokuty.

[if !supportEmptyParas] [endif]

 1. Závady v evidenčních seznamech

[if !supportLists]4.1 [endif]Nejčastější závady v celkem odevzdaných 64 evidenčních seznamech :

4.1.1 Neuvedeno ano-ne k členství v ČOS CR 1x, PA 3x, SY 5x, UO 11x

4.1.2 Seznam není vyplněn podle abecedy CR 8x, PA 9x, SY 10x, UO 23x

4.1.3 Chybějící datum zpracování PA 3x, SY 7x, UO 7x

4.1.4 Použit špatný formulář

[if !supportLists]4.2 [endif]Další závady v ES

4.2.1 TJ Libchavy shodné rodné číslo u hráčů M.Škraban a P.Šeda – nutno vyjasnit

4.2.2 TJ Líšnice Papáček Ondřej – loni lomení r.č. 3941, letos 3961 – vyjasnit

[if !supportEmptyParas] [endif]

 1. Dvojí registrace – čl. 401.02 SŘ

[if !supportLists]5.1 [endif]Uvedený článek 401.02 zní:

„Registrovaný závodník (čl. 401.01, odst. A)), nebo člen (čl.401.01, odst.b)) může být uveden ne evidenčním seznamu je jednoho oddílu (klubu)

[if !supportLists]5.2 [endif]Při kontrole ES bylo zjištěno:

[if !supportLists]5.2.1 [endif]JAKL Jan uveden na ES Jiskry Holice (region PA) a Vysokého Mýta (reg. UO)

[if !supportLists]5.2.2 [endif]V tomto případě se jedná o člena dle čl. 401.01 odst.b) SŘ (poplatek 30,- Kč), který neovlivní výsledek soutěží. Oba oddíly jsou vyzvány k odstranění závady a je jim uložena pořádková pokuta

[if !supportLists]5.2.3 [endif]HODAS David (ročník 90) – uveden na ES TTC Ústí n.O. a Sokol Sloupnice (poplatek 50,-Kč)

[if !supportLists]5.2.4 [endif]Závodníkovi se s okamžitou platností zastavuje závodní činnost až do předložení ověřeného ES toho oddílu, z kterého byl jmenovaný závodník vypuštěn (nikoliv pouze škrtnut). Oběma oddílům se ukládá pořádková pokuta.

[if !supportEmptyParas] [endif]

 1. Žádost o odložení utkání

[if !supportLists]6.1 [endif]Oddíl So Vítějeves požádal o odložení utkání v předepsaném předstihu

[if !supportLists]6.2 [endif]K žádosti nebyly přiloženy ostatní náležitosti (doklad o důvodu žádosti, doklad o informování soupeřů a partnera ve dvojici)

[if !supportLists]6.3 [endif]Podle čl. 17.3 Rozpisu soutěží nebyla žádost projednávána.

[if !supportEmptyParas] [endif]

 1. Střídavé starty (podle čl. 462 SŘ) schválené ČAST

[if !supportLists]7.1 [endif]Hájek Michal (1990) – SF EL Niňo Praha (divize) do Tesla Pardubice (3.liga)

[if !supportEmptyParas] [endif]

 1. BTM – zprávy vrchních rozhodčích

[if !supportLists]8.1 [endif]VV PKSST na svém zasedání 20.10.2003 rozhodl, že přidělení dotace za uspořádání BTM včetně odměny pro rozhodčího je podmíněno zasláním Zpráv vrchního rozhodčího o průběhu BTM (nikoliv výsledků) na sekretariát PKSST

[if !supportLists]8.2 [endif]S pořadateli BTM na území PKSST osobně projedná předseda VV PKSST

[if !supportEmptyParas] [endif]

 1. Vklady do soutěží ročníku 2003/04

[if !supportLists]9.1 [endif]Všechny oddíly vklady řádně zaplatily a předložily požadované doklady o úhradě

[if !supportLists]9.2 [endif]Položky, nezaznamenané v příjmech PKSST, dohledat po obdržení výpisu z účtu za 09/03, případně požádat PKS ČSTV o urychlené řešení s bankovním ústavem

[if !supportLists]9.3 [endif]Informaci zveřejňujeme pro zdůraznění nutnosti předkládat doklady o úhradě plateb

[if !supportEmptyParas] [endif]

 1. Pokuty

10-3-1 Svitavy dvojí neoprávněný start 500 Kč

10-3-2 Linea CR nedůsledná kontrola dokladů 200 Kč

10-3-3 V.Mýto dvojí registrace 50 Kč

10-3-4 Holice dvojí registrace 50 Kč

10-3-5 Hlinsko C zaviněné nesehrání utkání 300 Kč

[if !supportLists]10-3-6 [endif]Rosice zaviněné nesehrání utkání 300 Kč

[if !supportLists]10-3-7 [endif]Ústí n.O. dvojí registrace 50 Kč

[if !supportLists]10-3-8 [endif]Sloupnice dvojí registrace 50 Kč

10.1 Pokuty jsou splatné v termínu uvedeném na platebním příkaze

10.2 Do stejného termínu je nutné zaslat útržek složenky (fotokopii), aby bylo možné na PKS ČSTV příjem částky zkontrolovat

[if !supportEmptyParas] [endif]

 1. Zveřejňování výsledků a tabulek – vydávání Zpráv PKSST

[if !supportLists]11.1[endif]Z rozhodnutí VVPKSST budou výsledky a tabulky zveřejňovány výhradně el.poštou na e-mailové adresy, uvedené v přihláškách oddílů do soutěží

[if !supportLists]11.2[endif] Takovéto zprávy STK, označované datem termínu soutěžního kola budou rozesílány vždy ve čtvrtek po odehraném kole. Budou zasílány i dalším zájemcům, jejichž adresy má STK k dispozici. Pokud někdo z těchto adresátů se nepřeje výsledky dostávat, oznámí to na adresu odesilatele p. Šimáčka

[if !supportLists]11.3[endif] Zprávy PKSST budou vydávány bez výsledků a tabulek nepravidelně, podle potřeby informovat členskou základnu o důležitých opatřeních

[if !supportLists]11.4[endif] Oddíly, které e-mailovou adresu v přihlášce neuvedly (Králíky, Vidlatá Seč) mohou výsledkový servis získat těmito způsoby:

[if !supportLists]- [endif]na adresu eda@pingpong.cz zašlou svoji el.adresu s uvedením jména a příjmení jejího majitele

[if !supportLists]- [endif]na adresu sekretář PKSST zašlou příslušný počet řádně ofrankovaných obálek (pozor na změny cen v souvislosti se zrušením 10ti a 20ti haléřových mincí) s adresou, na kterou má být servis odesílán písemnou formou

[if !supportLists]- [endif]s předsedou PKSST p.Štarmanem si dohodnou jiný způsob získávání informací.

[if !supportEmptyParas] [endif]

 1. Oznámení předsedy KR ČAST

[if !supportLists]12.1[endif]Předseda KR ČÁST vypisuje výběrové řízení pro uchazeče o mezinárodní licenci rozhodčího („M“)

[if !supportLists]12.2[endif] Podmínky: minimálně 5 let aktivní činnosti jako rozhodčí s licenci „A“; dobrá znalost anglického nebo německého jazyka

[if !supportLists]12.3[endif] Přihlášky zasílejte do 30.11.03 jen písemně na adresu předsedy KR ČAST: Jiří Olbricht, 739 32 Vratimov, Ovocná 13/855

[if !supportEmptyParas] [endif]

 1. Vyplňování zápisů –závady

[if !supportLists]13.1[endif]Jak ukázala prvá kola soutěží, opět se objevují stejné závady jako v minulosti

[if !supportLists]13.2[endif] VV upouští od postihu dosud zveřejněných závad (pokud nedošlo k opravdu nejhrubšímu porušení povinností). Postih bude uplatňován od 1.11.2003

[if !supportEmptyParas] [endif]

 1. Stav členské organizace PK SST

[if !supportLists]14.1[endif]Krajská organizace eviduje 64 oddíly a 1221 členů

[if !supportLists]14.2[endif] Z tohoto počtu je 722 mužů a 40 žen, 320 chlapců a 72 dívek mládežnických kategorií a 67 ostatních členů.

[if !supportEmptyParas] [endif]

[if !supportEmptyParas] [endif]

Stanislav Š i m o n e k, v.r Mgr. Karel Š t a r m a n, v.r.

Předseda STK a sekretář PKSST předseda VV PKSST