1 ) KONFERENCE MSSST :
Konference Moravskoslezského svazu stolního tenisu se konala v sobotu 10. června 2006 v Ostravě – Přívoze. Konference mj. rozhodla (ve vztahu k dlouhodobým soutěžím) :

 • V Krajských mistrovských dlouhodobých soutěžích mužů od sezóny 2006 – 07 je určeno závazné pořadí zápasů v utkaní dle SŘ čl. 317.01, tj. nejprve budou sehrány dvě čtyřhry a pak následuje sehrání 16 dvouher, přičemž utkání končí dosažením vítězného (desátého) bodu některým z obou družstev.
 • V Krajských mistrovských dlouhodobých soutěžích mužů od sezóny 2006 – 07 je stanoveno nové hodnocení vý-sledků utkání než určuje SŘ čl. 118.02, tj. za vítězství - 4 body; za nerozhodný výsledek – 2 body; za prohru – 1 bod a za kontumační prohru - 0 bodů.
 • V Krajských mistrovských dlouhodobých soutěžích mužů zařadit do stejných skupin Krajské soutěže mužů i dal-ší družstva ze stejného oddílu (klubu) a to od sezóny 2006 – 07.

2 ) DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 2006 - 07 :

 • 2.1. Přihlášky do dlouhodobých soutěží 2006 - 07 : V příloze zasíláme přihlášku do dlouhodobých soutěží, kterou je nutno zaslat nejpozději do 17. července 2006, na adresu před. STK MSSST p. Herota. Přihlášky jsou přijímány pouze v písemné formě. Společně s přihláškou je nutno doložit i fotokopii potvrzení o zaplacení vkladu do soutěže, je nutno zaslat k potvrzení písemný rozměro-vý nákres herny (včetně hracího prostoru pro každý stůl) ve dvojím vyhotovení a soupisku delegovaných roz-hodčích (vztahuje se jen pro soutěž DIVIZE mužů) Informujeme, že do dlouhodobých soutěží budou přijata pouze družstva, jež mají vyrovnány finanční závazky (pokuty) vůči MSSST i z minulých sezón. Družstva nepřihlášená ve stanoveném termínu ztrácejí nárok na start v mistrovské soutěži !!! Doporu-čujeme podat přihlášky v předstihu.
 • 2.2. Vklady do dlouhodobých soutěží : VV MSSST rozhodl o výši startovného v krajských dlouhodobých mistrovských soutěžích :
  • DIVIZE Mužů : 600 Kč za 1 družstvo
  • DIVIZE Ženy : bez vkladu
  • KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ : 400 Kč za 1 družstvo
 • 2.3. Zasílání zpráv MSSST : Připomínáme všem oddílům, klubům a Okresním svazům stolního tenisu, že zasílání Zpráv MSSST bude tak jako v předchozí sezóně výhradně v elektronické podobě. V přihlášce do soutěže uvedou oddíly svou e-mailovou adresu, lze zasílat i na více elektronických pro každý přihlášený oddíl – nutno toto uvést v přihlášce.. Žádáme oddíly, kluby a OSST, nechť v předstihu si zajistí možnost používání a přístup k E-mailu. Žádáme o pečlivé a přesné uvedení znění e-mailové adresy – především nezapomenout uvést tečku v adrese, pokud je v jejím znění – předejde tím možným následujícím problémům se zasíláním zpráv.
 • 2.4. Schválení hrací místnosti pro stolní tenis : Společně s přihláškou do soutěže je nutno zaslat ve dvojím vyhotovení “Potvrzení o schválení hrací místnosti pro stolní tenis“ Na zasílaném tiskopise po jeho vyplnění, nakreslete půdorysné rozměry sálu v němž budou hraná mis-trovská utkání a v něm půdorysné rozměry hracího prostoru pro každý postavený stůl (vše s uvedením rozměrových kót). Poznámka : oddíly, jejíchž družstva startují v ligových soutěžích a mají schválenou hrací místnost na platném tiskopi-se – zašlou 1x kopii tohoto tiskopisu.
 • 2.5. Soupiska rozhodčích a trenéra : Společně s přihláškou do soutěže je nutno zaslat ve dvojím vyhotovení soupisku rozhodčích, jež jsou tímto delegování do funkce vrchního rozhodčího utkání DIMU a současně uvést trenéra s platnou licenci – vztahuje se pouze na účastníky soutěže Divize mužů.
 • 2.6. Zaslání náležitosti ke kontrole : Zaslaní náležitosti ke kontrole je stanoveno do 5. září 2006 na adresu jednotlivých ved. skupin, jež budou zveřejněni ve Zpravodaji MSSST č. 2. Rozlosování a adresář bude ve ZPRÁVÁCH MSSST č.2 (vydání okolo 20. srpna 2006).
 • 2.7. Rozpis dlouhodobých soutěží 2006 - 07 : Rozpis dlouhodobých mistrovských soutěží MSSST 2006 – 07 bude rozeslán později – v termínu do 30. června 2006.

3 ) P Ř E S T U P Y :

Přestupní termín je od 15. června a konči 15. července 2006. Přestupní poplatek činí 300 Kč u dospělých a 200 Kč u mládeže (nar. 1.1. 1989 a mladší) - zasílá se poštovní poukázkou schvalujícími orgánu. Je třeba nezapomenout zároveň zaslat vyplněnou přihlášku k registraci, foto hráče a původní registrační průkaz. Je nutno uvést i evidenční číslo oddílu dle seznamu vypracovaného ČAST (seznam je zasílán v příloze). Přestupy v rámci kraje se zasílají na adresu před. STK MSSST. Schválený přestup v rámci našeho svazu zasíláme přímo na ČAST.

4 ) VYHODNOCENÍ AKTIVNÍ MLÁDEŽE MSSST 2005 - 06 :

MSSST vyhodnotil Dotazníky aktivní mládeže za sezónu 2005-06. Oddíly, jež nesplnily podmínky SŘ byly uděleny pořádkové pokuty, jejíchž finanční částka je uvedena níže. Oddíly jejíchž družstva startují v ligových i v krajských dlouhodobých soutěžích jsou hodnocena jen na úrovni ČAST – jednalo by se o duplicitní hodnocení aktivní mládeže.

 • 1. HORNÍ DATYNĚ TJ - 2 000 Kč
 • 2. KRMELÍN Sokol TJ - 2 000 Kč
 • 3. PRAŽMO – RAŠKOVICE TJ - 1 500 Kč
 • 4. KARVINÁ-Lázně Darkov- Slovan VOKD TJ - 2 000 Kč
 • 5. ODRY TJ - 500 Kč
 • 6. PŘÍBOR Sokol - 1 000 Kč
 • 7. SEDLNICE Sofimuko TTC - 2 000 Kč
 • 8. STUDÉNKA Vagónka TJ - 1 000 Kč
 • 9. DĚHYLOV Sokol TJ - 2 000 Kč
 • 10. OSTRAVA – HRABŮVKA Sokol - 2 000 Kč
 • 11. KLIMKOVICE Sokol - 2 000 Kč
 • 12. OSTRAVA – NOVÁ BĚLÁ Sokol - 2 000 Kč
 • 13. OSTRAVA Slovan TJ - 1 000 Kč
 • 14. RADVANICE – BARTOVICE Sokol - 1 000 Kč

5 ) VĚKOVÉ HRANICE MLÁDEŽE PRO SEZÓNU 2006 - 07 :

 • dorost: narozeni 1.1. 1989 a mladší
 • starší žactvo: narozeni 1.1. 1992 a mladší
 • mladší žactvo: narozeni 1.1. 1994 a mladší
 • nejmladší žactvo: narozeni 1.1. 1996 a mladší

6 ) EVIDENČNÍ SEZNAMY ODDÍLŮ 2006 - 07 :

Okresní svazy stolního tenisu zašlou evidenční seznamy svých oddílů ve dvojím vyhotovení nejpozději do 15. 8. 2006 adresu před. STK MSSST p. Herota; 738 01 FRÝDEK - MÍSTEK, Novodvorská 3051. MSSST zašle reg. seznamy ČAST souhrnně za kraj. Registrační poplatky jsou stanoveny za dospělého – 100 Kč, za mládež 50 Kč (věková hranice – narozeni 1.1.1989 a mladší) a za přispívajícího 30 Kč. Jednotlivé OSST zašlou do 15. 8. 2006 na účet MSST č. 1765905359 / 0800 u České spořitelny a.s. Ostrava - Výškovice, pro Moravsko slezský svaz stolního tenisu; ing. Lesník, 700 30 Ostrava – Výškovice, Srbská 3/261. specifický symbol 02; poplatky ve výši : dospělí – 50 Kč; mládež – 20 Kč (vše za 1 člena). MSSST bude považovat za zaplacený registrační poplatek jen u těch hráčů a hráček (i přispívající), jež budou mít na evidenčním seznamu uvedena úplná a správná rodná čísla. Žádáme OSST o informování oddílů ve svých okresech. POZNÁMKA: Žádáme jednotlivé OSST v jejíchž okresech jsou ligová družstva o bezpodmínečné zaslání reg. se-znamu v termínu do 15.8. vzhledem k potvrzování ligových soupisek. Bez zaslaného evidenčního seznamu oddílu nebudou ligové soupisky MSSST potvrzeny !!!!!

7 ) ŠKOLENÍ A DOŠKOLENÍ TRENÉRŮ A ROZHODČÍCH lic. C :

 • 7.1. ŠKOLENÍ A SEMINÁŘ ROZHODČÍCH lic. C :
 • Školení a seminář rozhodčích lic. C se konal v neděli 28. května v Ostravě. Na školení se dostavilo 23 uchazečů, z nichž 16 vykonalo zkoušky úspěšně a 7 neprospělo (opakovací zkoušky se budou konat náhradním termínu). Školení lektorsky vedl p. Olbricht. Semináře se zúčastnilo 14 rozhodčích lic. C. Seminář lektorsky vedl ing. Lesník.
 • 7.2. ŠKOLENÍ A DOŠKOLENÍ TRENÉRŮ lic. C : Školení a seminář trenérů lic. C se konal 3 – 4. června 2006 v herně Mittal Ostrava. Vedoucí školení a doškolení p. Hájko Školení trenérů lic. C se absolvovalo 7 uchazečů a semináře se zúčastnilo 6 zájemců. Pro nezájem se neuskutečnilo školení trenérů lic. D.