1 ) KONFERENCE MSSST :

Konference Moravskoslezského svazu stolního tenisu se konala v neděli 10. června 2007 v Ostravě – Přívoze.

2 ) DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 2007 - 08 :

 • 2.1. Přihlášky do dlouhodobých soutěží 2007 - 08 :
  V příloze zasíláme přihlášku do dlouhodobých soutěží, kterou je nutno zaslat nejpozději do 10. července 2007, na adresu před. STK MSSST p. Herota. Přihlášky jsou přijímány pouze v písemné formě. Společně s přihláškou je nutno doložit i fotokopii potvrzení o zaplacení vkladu do soutěže, je nutno zaslat k potvrzení písemný rozměro-vý nákres herny (včetně hracího prostoru pro každý stůl) ve dvojím vyhotovení a soupisku delegovaných roz-hodčích (vztahuje se jen pro soutěž DIVIZE mužů) Informujeme, že do dlouhodobých soutěží budou přijata pouze družstva, jež mají vyrovnány finanční závazky (pokuty) vůči MSSST i z minulých sezón. Družstva nepřihlášená ve stanoveném termínu ztrácejí nárok na start v mistrovské soutěži !!! Doporu-čujeme podat přihlášky v předstihu.
  Poznámka : rozměrový nákres herny, tj. včetně hracího prostoru pro každý stůl, je povinen zaslat oddíl stolního teni-su, jehož družstvo 2006-07 nehrálo krajské dlouhodobé soutěže. Loni zaslaná potvrzení zůstávají v platnosti.

 • 2.2. Vklady do dlouhodobých soutěží :
  • VV MSSST rozhodl o výši startovného v krajských dlouhodobých mistrovských soutěžích :
  • DIVIZE Mužů : 600 Kč za 1 družstvo
  • DIVIZE Ženy : bez vkladu
  • KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ : 400 Kč za 1 družstvo
  Vklad do soutěže uhraďte bezhotovostním stykem nebo poštovní poukázkou MSSST, popř. přímo v ČS. spořitelně u oddílů s vlastním účtem u Čs. spořitelny.
  Číslo účetu MSSST č. 1765905359 / 0800 u České spořitelny a.s. Ostrava – Výškovice.
  Adresa majitele účtu : MSSST – hospodář, ing. Vladimír Lesník, Srbská 261 / 3, 700 30 Ostrava - Výškovice


  • Kopie dokladu o zaplacení vkladu přiložte k přihlášce do dlouhodobých soutěží – je nutno uvádět :
  • Variabilní symbol = evidenční číslo oddílu dle seznamu vypracovaného ČAST (seznam je zasílán v příloze)
  • Specifický symbol = 03

 • 2.3. Zasílání zpráv MSSST :
  Připomínáme všem oddílům, klubům a Okresním svazům stolního tenisu, že zasílání Zpráv MSSST bude tak jako v předchozí sezóně výhradně v elektronické podobě. V přihlášce do soutěže uvedou oddíly svou e-mailovou adresu, lze zasílat i na více elektronických adres pro každý přihlášený oddíl – nutno toto uvést v přihlášce. Žádáme oddíly, kluby a OSST, nechť v předstihu si zajistí možnost používání a přístup k E-mailu. Žádáme o pečlivé a přesné uvedení znění e-mailové adresy – především nezapomenout uvést tečku v adrese, pokud je v jejím znění – předejde tím možným následujícím problémům se zasíláním zpráv.

 • 2.4. Schválení hrací místnosti pro stolní tenis :
  Společně s přihláškou do soutěže je nutno zaslat ve dvojím vyhotovení “Potvrzení o schválení hrací místnosti pro stolní tenis“ Na zasílaném tiskopise po jeho vyplnění, nakreslete půdorysné rozměry sálu v němž budou hraná mis-trovská utkání a v něm půdorysné rozměry hracího prostoru pro každý postavený stůl (vše s uvedením rozměrových kót).
  Poznámka : rozměrový nákres herny, tj. včetně hracího prostoru pro každý stůl, je povinen zaslat oddíl stolního tenisu, jehož družstvo v sezóně 2006-07 nehrálo krajské dlouhodobé soutěže. Loni zaslaná potvrzení zůstávají v platnosti.

 • 2.5. Soupiska rozhodčích a trenéra :
  Společně s přihláškou do soutěže je nutno zaslat ve dvojím vyhotovení soupisku rozhodčích, jež jsou tímto delegování do funkce vrchního rozhodčího utkání DIMU a současně uvést trenéra s platnou licenci – vztahuje se pouze na účastníky soutěže Divize mužů.
  Poznámka : VV MSSST rozhodl, že od sezóny 2007-08 musí mít v Divizi Mužů každý vedoucí družstva, resp. alespoň jeden hráč základu družstva - licenci rozhodčího minimálně C. Je tím sledováno zvýšení spor-tovní úrovně soutěže a znalost pravidel a Soutěžního řádu stolního tenisu. Stejná povinnost bude platit od sezóny 2008-09 i pro každé družstvo Krajské soutěže mužů.

 • 2.6. Zaslání náležitosti ke kontrole :
  Zaslaní náležitosti ke kontrole je stanoveno do 5. září 2007 na adresu jednotlivých ved. skupin, jež budou zveřejněni ve Zpravodaji MSSST č. 2. Rozlosování a adresář bude ve ZPRÁVÁCH MSSST č.2 (vydání okolo 15. srpna 2007).

 • 2.7. Rozpis dlouhodobých soutěží 2007 - 08 : Rozpis dlouhodobých mistrovských soutěží MSSST 2007 – 08 je zasílán v příloze Zpravodaje.

3 ) P Ř E S T U P Y :

Přestupní termín je od 15. června a konči 15. července 2007 (resp. v pondělí 16.července 2007; poslední den pře-stupního termínu je neděle) . Přestupní poplatek činí 300 Kč u dospělých a 200 Kč u mládeže (nar. 1.1. 1990 a mladší) - zasílá se poštovní poukázkou schvalujícími orgánu. Je třeba nezapomenout zároveň zaslat vyplněnou při-hlášku k registraci, foto hráče a původní registrační průkaz. Přestupující hráč musí mít uhrazen evidenční poplatek 100 Kč (dospělí) nebo 50 Kč (mládež nar. 1.1.1989 a mladší) za sezónu 2006-07, viz ustanovení SŘ čl. 450 a 409.09. Je nutno uvést i evidenční číslo oddílu dle seznamu vypracovaného ČAST (seznam je zasílán v příloze). Přestupy v rámci kraje se zasílají na adresu před. STK MSSST. Schválený přestup v rámci našeho svazu zasíláme přímo na ČAST.

4 ) VYHODNOCENÍ AKTIVNÍ MLÁDEŽE MSSST 2006 - 07 :

 • MSSST vyhodnotil Dotazníky aktivní mládeže za sezónu 2006-07. Oddíly, jež nesplnily podmínky SŘ byly uděleny pořádkové pokuty, jejíchž finanční částka je uvedena níže.
  • 1. FRÝDLANT- Ferrum TJ - 2 000 Kč
  • 2. HORNÍ DATYNĚ TJ - 2 000 Kč
  • 3. LÍSKOVEC- Sokol TJ - 2 000 Kč
  • 4. PRAŽMO – RAŠKOVICE TJ - 1 500 Kč
  • 5. STARÉ MĚSTO- Sokol - 2 000 Kč
  • 6. VRATIMOV- MG Odra Gas TTC - 2 000 Kč
  • 7. KARVINÁ- Baník ČSA TJ - 2 000 Kč
  • 8. KOPŘIVNICE- Tatra ASK - 2 000 Kč
  • 9. ODRY TJ - 2 000 Kč
  • 10. PŘÍBOR Sokol - 2 000 Kč
  • 11. SEDLNICE Sofimuko TTC - 2 000 Kč
  • 12. STUDÉNKA Vagónka TJ - 1 500 Kč
  • 13. MOKRÉ LAZCE- Robot KST - 2 000 Kč
  • 14. KLIMKOVICE Sokol - 2 000 Kč
  • 15. OSTRAVA - KUNČICE- COP - 2 000 Kč
  • 16. OSTRAVA – NOVÁ BĚLÁ Sokol - 2 000 Kč
  • 17. RADVANICE – BARTOVICE Sokol - 1 000 Kč

5 ) VĚKOVÉ HRANICE MLÁDEŽE PRO SEZÓNU 2007 - 08 :

 • Věkové kategorie pro sezónu 2007 / 2008 :
  • dorost: narozeni 1.1. 1990 a mladší
  • starší žactvo: narozeni 1.1. 1993 a mladší
  • mladší žactvo: narozeni 1.1. 1995 a mladší
  • nejmladší žactvo: narozeni 1.1. 1997 a mladší

6 ) EVIDENČNÍ SEZNAMY ODDÍLŮ 2007 - 08 :

Okresní svazy stolního tenisu zašlou evidenční seznamy svých oddílů ve dvojím vyhotovení nejpozději do 15. 8. 2007 adresu před. STK MSSST p. Herota; 738 01 FRÝDEK - MÍSTEK, Novodvorská 3051. MSSST zašle reg. seznamy ČAST souhrnně za kraj. Registrační poplatky jsou stanoveny za dospělého – 100 Kč, za mládež 50 Kč (věková hranice – narozeni 1.1.1989 a mladší) a za přispívajícího 30 Kč. Jednotlivé OSST zašlou do 15. 8. 2007 na výše uvedený účet MSST.

 • poplatky ve výši : dospělí – 50 Kč;
 • mládež – 20 Kč (vše za 1 člena).
MSSST bude považovat za zaplacený registrační poplatek jen u těch hráčů a hráček (i přispívající), jež budou mít na evidenčním seznamu uvedena úplná a správná rodná čísla. Žádáme OSST o informování oddílů ve svých okresech.
POZNÁMKA: Žádáme jednotlivé OSST v jejíchž okresech jsou ligová družstva o bezpodmínečné zaslání reg. se-znamu v termínu do 15.8. vzhledem k potvrzování ligových soupisek. Bez zaslaného evidenčního seznamu oddílu nebudou ligové soupisky MSSST potvrzeny !!!!!

7 ) ŠKOLENÍ A DOŠKOLENÍ TRENÉRŮ A ROZHODČÍCH lic. C :

 • 7.1. SEMINÁŘ ROZHODČÍCH lic. C :
  Seminář (doškolení) rozhodčích lic. C se konal z pověření MSSST za pořadatelství OSST Opava v pátek 11. května 2007 - účast 24 rozhodčích.
 • 7.2. ŠKOLENÍ A SEMINÁŘ ROZHODČÍCH lic. C :
  KR MSSST pořádá školení a seminář (doškolení) rozhodčích lic. C. Termín je stanoven na září 2007.
  Přihlášky a informace poskytne před. TMK a KR MSSST p. Pavlínek.
  Doporučujeme oddílům stolního tenisu, jež hrají resp. budou hrát soutěž Divize mužů, je povinnosti mít nejméně dva kvalifikované rozhodčí – výjimky se nepovolují !! Ligové oddíly mají povinnost mít u stolů pouze kvalifikované rozhodčí !!!
 • 7.3. ŠKOLENÍ A DOŠKOLENÍ TRENÉRŮ lic. C : TMK MSSST pořádá školení a doškolení trenérů lic. C. Termín bude uveden později. Přihlášky a informace poskytne před. TMK a KR MSSST p. Pavlínek.

8 ) INFORMACE Z Č A S T :

 • 8.1. Tiskopisy ČAST Na webových stránkách ČAST naleznou zájemci tiskopisy potřebné pro soutěže a činnost oddílů, např. zápis o utká-ní, soupiska, potvrzení o schválené hrací místnosti, evidenční seznam a další. Adresa : www.ping-pong.cz a dále volit > Asociace > formuláře (v menu „Další informace“) nebo přímo http://www.ping-pong.cz/cast.php?menu=form Zápisy o utkání a další tiskopisy prodává i Se-ČAST.
 • 8.2. Adresa a účet ČAST
  Adresa sekretariátu svazu ČAST :
  160 17 Praha 6 - Strahov, p.př. 40, Zátopkova 100 / 2
  Účet svazu : 000000-1735508504 / 0600