Praha 28.6.2004.

Účast: J.Pischel, K.Chyba, J.Hýbner.
Částečně přítomen: P.Primus.
Omluveni: M.Vyleta, M.Lučan – informováni tímto zápisem.

Program:
1.DST licence A – ukončení běhu.
2.DST licence A – příprava nového běhu.
3.Školení trenérů licence B – uzavření ročníku 2003.
4.Školení trenérů licence B – příprava ročníku 2004.
5.Doškolení trenérů licencí A+B v roce 2004.
6.Metodické materiály pro Stolní tenis.
7.Metodické pomůcky pro vrcholový sport.
8.Různé.

Ad 1 – DST licence A – ukončení běhu.

 • odevzdání diplomových prací nejpozději do 09/2004
 • 2.termín je 5.1.2005
 • TMK připraví program závěrečné zkoušky ze specializace (proběhne až po odevzdání diplomových prací):
  a) test – 20-30 profilových otázek
  b) ústní zkouška – sdružené otázky z látky 1. a 2.ročníku
  - doplněny budou otázky související s praxí trenérů u stolu
  - úkol 1/1 – Hýbner+Pischel – příprava otázek – do 24.7.
  - úkol 2/1 – Chyba – rozeslat na frekventanty upozornění na nejpozdější termín odevzdání diplomových prací a otázky ze specializace – do 31.7.
Ad 2 – DST licence A – příprava nového běhu.
 • přihlášeno 6 trenérů – T.Demek, M.Cecava, K.Bojko, T.Sadílek, N.Andrášiková, J.Řežáb
 • přihláška bude předána na FTVS – úkol 3/1 – Chyba – do 30.6.
 • minimální počet pro otevření běhu – 6 trenérů – splněno
 • přednášky ze specializace budou řešeny dle aktuální situace dvojím způsobem:
  - v rámci bloků přednášek z obecných předmětů na FTVS
  - individuálně dojížděním za jmenovanými lektory
 • větší akcent bude kladen na:
  - praxi (proto přednášky v hernách – dojíždění za lektory)
  - metodiku a pedagogiku (základní písemné materiály, řízení tréninku …)
 • termínově zohledňovány budou reprezentační úkoly trenérů – snaha zajišťovat co nejvyšší účast na přednáškách
 • program přednášek ze specializace na zimní semestr – úkol 4/1 – Hýbner – do 31.8.
  - základem program minulého běhu
  - aktualizace témat a prostředí
  - promítnutí záměrů zvýšení podílu praxe, metodiky a pedagogiky
 • návrh termínů soustředění po zimním semestru 01 nebo 02/2005 a letním semestru 05 nebo 06/2005 – úkol 5/1 – Hýbner, Pischel, Chyba – do 31.8.
Ad 3 – školení trenérů licence B – ukončení ročníku 2003.
 • opravné testy z obecných předmětů (FTVS) I.Weberové a V.Oslzly odevzdány na FTVS
 • opravné zkoušky ze specializace J.Veselá a Jakubec – oba jmenovaní budou pozváni ke zkouškám v rámci termínu školení roku 2004
Ad 4 – školení trenérů licence B – příporava ročníku 2004.
 • přihlášeno 17 trenérů – úkol 6/1 – Chyba – rozeslat seznam všem členům TMK, předsedovi ČAST a předsedovi KVS – do 31.7.
 • obecná část školení 9.-12.9. v Praze na FTVS
 • druhá možnost absolvovat obecnou část školení bude v únoru 2005
 • speciální část v rozsahu 70 hod – úkol 7/1 – Hýbner – upřesnění programu – do 31.8. (sladit s programy školení licence C a DST licence A ve smyslu návaznosti jednotlivých stupňů)
 • návrh termínu: 3.-12.listopadu 2004 ve Vlašimi – úkol 8/1 – Chyba – zajištění prostor ve Vlašimi – do 15.7.
 • 3.11. večer sraz, ukončení 12.11. v 16 hod
 • pokud nebude Vlašim volná, uskuteční se školení v Břeclavi
 • P.Primus: Důrazně požaduje, aby byl rozpočet školení vyrovnaný bez nákladů ČAST.
 • Úkol 9/1 – Chyba – připravit kalkulaci nákladů na lektory a halu, což bude po rozpočítání na průměrný stav účastníků 12 požadováno jako poplatek za absolvování školení – do 31.7.
 • V pozvánce na školení bude dále uvedeno, že na základě požadavku účastníků zajistí TMK ubytování a stravování (s vyčíslením denních částek), úhrada frekventanty na místě – úkol 10/1 – Chyba – do 31.7.
Ad 5 – doškolení trenérů licencí A+B v roce 2004.
 • doškolení se uskuteční na půdě vybraných SCM
 • zaměření na praktickou tréninkovou jednotkou (2 hod), doplněno novinkami, besedou s trenéry (1 hod)
 • časový prostor 16-19 hod, což umožní trenérům z daného regionu přijet a odjet bez nebezpečí kolise s pracovními povinnostmi či víkendovými sportovními akcemi
 • plánované dny: úterý nebo středa (event.čtvrtek)
 • plánované měsíce: říjen, listopad, prosinec
 • plánovaná SCM: Praha, Havířov a Hluk (Hodonín)
 • finanční kalkulace doškolení – úkol 11/1 – Chyba – na základě platné směrnice – do 15.8.
 • organizační příprava doškolení – úkol 12/1 – Lučan – do 31.8.
  - kontaktovat vytypovaná SCM a dohodnout s nimi konkrétní termíny
  - připravit rozpis doškolení ke zveřejnění ve zprávách STK, na internetových stránkách ČAST a v časopisu Stolní tenis
  - s K.Chybou konzultovat otázky financování doškolení
  - se členy TMK konzultovat obsazení lektory
 • na doškolení v Praze bude natočena videokazeta jako vzorový metodický materiál – úkol 13/1 – Vyleta – v termínu doškolení
  - M.Lučan jako organizátor doškolení ve spolupráci s ostatními členy TMK připraví požadovanou náplň vzorové tréninkové jednotky
  - M.Vyleta sestříhá natočený materiál do metodické videokazety pro videotéku ČAST
Ad 6 – Metodické materiály pro Stolní tenis.
 • připraveny jsou metodické materiály pro nejbližší tři čísla – zabezpečil J.Pischel
 • projednat s vydavatelem časopisu V.Slobodzianem úhrady za publikované materiály s rozlišením původní tvorby a rešerší z frekventantských prací – úkol 14/1 – Hýbner – do 31.7.
 • projednat na VV ČAST další strategii – úkol 15/1 – Hýbner – na VV 24.8.
 • další možnosti šíření metodických materiálů:
  - vydávání metodických listů – čtvrtletně
  - zveřejňování na internetových stránkách ČAST
  - k projednání na VV ČAST
Ad 7 – Metodické pomůcky pro vrcholový sport.
 • poslat na jednotlivá SCM osnovu ročních plánů – úkol 16/1 – Hýbner – do 7.7.
 • vyžádat si od SCM odeslání ročních plánů k oponentuře na KVS a TMK – do 31.7. (zahájení sezóny 1.8.2004)
 • připravit vzor zpráv ze sportovních akcí (velké rozdíly ve zpracovaných zprávách, značná nekomplexnost) – úkol 17/1 – Hýbner – do 31.8.
Ad 8 – Různé.
 • trenér Jindřich Kačer předložil na TMK návrh tréninkového deníku sportovce – předáno k vyjádření K.Chybovi – úkol 18/1 – Chyba – připomínky k obsahu – do 31.7.
V Ostravě 1.7.2004.
Zapsal: ing.Jaroslav Hýbner, předseda TMK ČAST